Algemene voorwaarden Mireille van Os

 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, leveringen en diensten van welke aard ook tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

De algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij de aanvaarding daarvan door opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.

 

Artikel 1 Definities

 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan:

De organisatie, de onderneming of de natuurlijke persoon die de opdracht tot het verrichten van werkzaamheden c.q. het verlenen van diensten of het verstrekken van adviezen verstrekt.

 1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan:

Mireille van Os

KvK-nummer: 63911183

Btw-identificatienummer: NL190279564B01

 1. Onder opdracht wordt verstaan:
  Het verzoek van opdrachtgever aan opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten, dan wel adviezen te geven of diensten te verlenen.
 2. Onder werkzaamheden wordt verstaan:
  Al wat opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever binnen het kader van de door deze verstrekte opdracht maakt en/of onderneemt c.q. laat maken en/of doet ondernemen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de opdrachtnemer

Mireille van Os

Prins Bernhardlaan 9, 3972 AV Driebergen

Telefoonnummer: 0613712353 (Op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur bereikbaar)

E-mailadres: mireille@mireillevanos.nl
Webpagina: www.mireillevanos.nl

KvK-nummer: 63911183

Btw-identificatienummer: NL190279564B01

 

Artikel 3 – Offertes

 1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend.
 2. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn geldig gedurende 90 dagen, tenzij anders aangegeven.
 3. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 4 Overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen partijen wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat opdrachtnemer de opdracht schriftelijk aan opdrachtgever bevestigt, dan wel aanvangt met de feitelijke uitvoering van de opdracht.
 2. Een overeenkomst tussen partijen heeft altijd een tijdelijk karakter.
 3. Opdrachtgever heeft twee weken bedenktijd alvorens de overeenkomst schriftelijk te bevestigen aan opdrachtnemer.

 

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs kan aannemen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer verstrekt worden.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever en/of deelnemers aan de scholing verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Artikel 6 Wijzigingen in de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een prijsafspraak is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijsafspraak tot gevolg heeft.
 4. In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 7 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 8 Intellectuele eigendommen

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals voorstellen, offertes, rapporten, adviezen, verslagen, plannen etc., zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt worden, of ter kennis van derden worden gebracht.

 

Artikel 9 Opschorting

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken op het moment dat opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt.

 

Artikel 10 Overmacht

 1. Indien opdrachtnemer door overmacht of andere buitengewone omstandigheden niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn alsnog uit te voeren, ofwel indien uitvoering binnen een redelijke termijn niet mogelijk is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
 2. Opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot het vorderen van enige schadevergoeding.

 

Artikel 11 Beëindiging van de opdracht

 1. Indien opdrachtnemer langer dan 20 aaneengesloten werkdagen niet in staat is de opdracht te vervullen of opdrachtnemer schriftelijk te kennen geeft dat dat het geval zal zijn, kan opdrachtgever besluiten een vervanger voor opdrachtnemer in te zetten voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht. Opdrachtgever is in dit geval niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht zich direct en zonder enige verdere verplichting uit een opdracht terug te trekken indien:
 3. op grond van omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken een goede opdrachtvoering wordt belemmerd.
 4. zich feiten of omstandigheden zijdens de opdrachtgever voordoen die naar het oordeel van opdrachtnemer strijdig kunnen zijn met de Wet en/of de in het reguliere verkeer gebruikte normen.
 5. Indien één der partijen aantoonbaar tekort is geschoten in de verplichtingen welke hij binnen het raam van deze overeenkomst op zich heeft genomen, is de andere partij gerechtigd tussentijds en zonder tussenkomst van wie dan ook de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. In alle gevallen is de opdrachtgever gehouden de door opdrachtnemer in redelijkheid gemaakte kosten en geleden schade direct te voldoen.

 

Artikel 12  Annulering van de opdracht

 1. Indien opdrachtgever de opdracht in de vorm van een training, workshop, lezing en dergelijke opdrachten annuleert, is zij, afhankelijk van de omschreven annuleringstermijn, gehouden de volgende percentages van de hoofdsom aan opdrachtnemer te voldoen:

vanaf 25 werkdagen voorafgaand aan de opdracht: 25% van de hoofdsom.

vanaf 20 werkdagen voorafgaand aan de opdracht: 50% van de hoofdsom.

vanaf 15 werkdagen voorafgaand aan de opdracht: 75% van de hoofdsom.

vanaf 10 werkdagen voorafgaand aan de opdracht: 100% van de hoofdsom.

 1. Indien opdrachtgever de opdracht in de vorm van persoonlijke begeleiding annuleert, is zij, afhankelijk van de omschreven annuleringstermijn, gehouden de volgende percentages van de hoofdsom aan opdrachtnemer te voldoen:

Indien binnen 24 uur voor de opdracht wordt geannuleerd: 100% van de hoofdsom.
Indien langer dan 24 uur voor de opdracht wordt geannuleerd: 0% van de hoofdsom.

 

 

Artikel 13 Gebreken, klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na vaststelling, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan opdrachtnemer.
 2. Indien een klacht gegrond is zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar gemaakt te worden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.
 3. Klachten worden te allen tijden vertrouwelijk behandeld.
 4. Op klachten wordt binnen uiterlijk 30 dagen na ontvangst gereageerd.
 5. Klachten en de afhandeling worden vastgelegd en voor een periode van twee jaar na dagtekening bewaard.

 

Artikel 14 Honorarium

 1. Opdrachtnemer stelt door middel van een offerte een honorarium vast. Het honorarium is exclusief BTW en reis- en verblijfkosten tenzij anders vermeld.
 2. Indien geen honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zal maandelijks gefactureerd worden.

 

Artikel 15 Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar IBAN: NL93ASNB0706844211 t.n.v. Mireille van Os.

 1. Bij gebreke van tijdige betaling door opdrachtgever zal een eerste herinnering verzonden worden zonder extra kosten. Wanneer nog niet aan betalingsplicht wordt voldaan in de termijn die vermeld staat in eerste herinnering wordt een tweede herinnering verzonden. Voor het versturen van de tweede herinnering wordt € 20,00 extra administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer nog niet aan betalingsplicht wordt voldaan in de termijn die vermeld staat in de tweede herinnering wordt een derde herinnering verzonden. Voor het versturen van de derde herinnering wordt bovenop de € 20,00 van de tweede herinnering nog eens € 20,00 extra administratiekosten in rekening gebracht.
 2. Alle kosten die opdrachtnemer ter incasso van het verschuldigde maakt, zijn voor rekening van opdrachtgever en worden tenminste gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom.
 3. Reclames betreffende facturen en declaraties dienen binnen 10 werkdagen na de dag van verzending van de factuur of declaratie schriftelijk bij opdrachtnemer te worden ingediend.
 4. Opdrachtnemer zal binnen 30 dagen na ontvangst reageren op reclames en de eventueel daaruit voortvloeiende afspraken/regelingen schriftelijk bevestigen en afhandelen.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 1. Behoudens in geval van aantoonbare opzet of grove schuld draagt opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor schaden en/of verliezen die opdrachtnemer in het kader van de opdracht, of op welke wijze dan ook daarmee samenhangend, mocht veroorzaken aan derden of aan opdrachtgever zelf. Deze aansprakelijkheid is uitsluitend voor opdrachtgever.
 2. Hierbij inbegrepen zijn ook fysieke schaden en letsel. Derden en opdrachtgever zijn zich bewust van risicoaanvaarding bij alle fysieke onderdelen gedurende de scholing.
 3. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag van het honorarium dat aan opdrachtgever in rekening is gebracht.

 

Artikel 17  Geschillenbeslechting

 1. De rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd, is bevoegd tot kennisneming van geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheden van enige kantonrechter.

 

Artikel 18  Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 19  Wijziging van de voorwaarden

 1. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen gelden vanaf het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden.

 

Artikel 20 – Privacy beleid

 1. Mireille van Os werkt met een privacy beleid. Deze is bij Mireille van Os op te vragen en ook terug te vinden op de website.

 

De laatste wijziging in deze voorwaarden vond plaats per ingaande februari 2019. Deze voorwaarden vervangen alle eerder ontvangen voorwaarden. Opdrachtnemer verzoekt u deze voorwaarden te bewaren bij alle relevante administratie van uw organisatie.